ad2

برخی ویژگیهای کسب و کار صنف تزئینات داخلی ساختمان- 1

زمینه های صنف تزئینات داخلی ساختمان
74

برخی ویژگیهای کسب و کار صنف تزئینات داخلی ساختمان- 1

کلیاتی در باره کسب و کارها

یکی از دهها زمینه کار در صنف تزئینات داخلی ساختمان, رشته کفپوش های ساختمانی است. گرچه هر یک از این زمینه های کار محدوده و ویژگیهای خاص خود را دارد, اما تمرکز ما در این مجموعه یادداشتهای ” بهفرم کفپوش ” تنها به وجه مشترک این کسب و کارها است. امیدواریم اطلاعاتی که در این یادداشتهای ” بهفرم کفپوش ” ارائه میشود, به کار همه کسانی بیاید که در ابتدای راه انتخاب حرفه مناسب برای خود یا فرزندانشان می باشند.


با وجود ظرافتهای لازم, چه بهتر که کودکان نیز از همان ابتدا با حساب و کتاب آشنا شوند !

هر کسب و کار ( از جمله در زمینه انواع کفپوش های ساختمانی ) شامل حوزه های سرمایه گذاری, مدیریت, اجرائی و . . . مالی ( از جمله فروش ) است که اشتغال در هر یک, نیازمند دانش, تجربه و ویژگیهای خاص شخصیتی می باشد. آنان که میخواهند کسب و کار خاصی راه بیاندازند, علاوه بر این خصوصیات, به درک و شناخت ویژه ای نیز نیاز دارند که مستلزم موفقیت در هر کسب و کار است.


در همین فضای محدود, چند زمینه مختلف دکوراسیون داخلی ساختمان را میتوان شمرد ؟

اساس سرمایه گذاری ( از جمله در زمینه اجرای انواع کفپوش های ساختمانی ) تشخیص آن بخش از جبهه های کار است که نیازمند ” هزینه ” یا ” صرفه جوئی ” است. این موضوع بویژه در بحرانهای اقتصادی اهمیت بمراتب بیشتر می یابد. هرچند مدتهاست وضعیت و آینده اقتصاد کشور ما بی ثبات و ناروشن است, اما حتی در اقتصادهای به سامان و تثبیت شده نیز سرمایه گذاری در خلاء صورت نمیگیرد.


اساس سرمایه گذاری تشخیص درست و بموقع جبهه های هزینه و صرفه جوئی است !

معمولا همه کسب و کارها ( از جمله در زمینه انواع کفپوش ساختمانی ) باهم نسبت خاصی دارند. از تاثیرات اقتصاد جهانی بر اقتصادهای ملی نیز نمیتوان غافل شد. به این ترتیب لازم است سرمایه گذار مسائل سیاست داخلی و خارجی کشور را از نزدیک و همیشه پیگیر بوده و همواره بازار ( از جمله رقبا ) را از نزدیک رصد کند.


هیچ کسب و کار موفق بدون توجه به موفقیت و شکستهای دیگران نمیتواند به کار خود ادامه دهد !

مالک هر کسب و کار ( منجمله در زمینه انواع کفپوش ساختمانی ) ممکن است مدیریت آنرا نیز بعهده داشته باشد. اما این امر همیشه الزامی نیست. در این صورت او باید بتواند رابطه خود با مدیر عالی مجموعه اش را بگونه ای تعریف کند که ضمن نفوذ لازم بر عوامل کسب و کار, به موقعیت مدیریت نزد کارکنان نیز لطمه نزند.


در جهان امروز برای نیل به آرامش, راهی ج