مرور رده

برخی نکات آموزشی در زمینه مدیریت

ایمنی, بعد کار !

ایمنی, بعد کار ! این یادداشت " بهفرم کفپوش " هفدهمین از مجموعه " عکس ها سخن میگویند ! " می باشد. در این مجموعه یادداشتهای " بهفرم کفپوش " تمرکزمان تنها بر