زیرسازی نصب لمینیت
زیرسازی نصب لمینیت

زیرسازی نصب کفپوش لمینیت

یکی از مراحل مهم قبل از نصب کفپوش لمینیت, اطمینان از یکنواختی سطح زیر آنست.

در مواقعی که سطح اولیه دارای پستی و بلندی قابل توجه است, قبل از هر کار زیر سازی لازم است. از آنجا که کف هر اطاق یا فضا, در معرض رطوبت است برای زیرسازی ترکیب سیمان, پودر سنگ و چسب بتن پیشنهاد میشود. این مخلوط که توسط آب و باندازه کافی شل شده, توسط کاردک پهن باید در ۲ جهت عمود برهم کشیده شود تا هرگونه پست و بلندی از بین برود.

کاردک شیاردار پهن

           کاردک شیاردار پهن

کاردک ساده پهن

               کاردک ساده پهن

برخی برای زیرسازی از چسب چوب استفاده میکنند که بجهت رطوبت کف, در دراز مدت کارآئی ندارد. قبل از زیرسازی نهائی لازم است خلل و فرج عمیقتر با ملات ماسه و سیمان ترمیم گردد.

تفاوت مهم در زیرسازی کفپوش pvc و کفپوش لمینیت, در اینست که زیرسازی کفپوش pvc نیاز به دقت بسیار بیشتری دارد. از آنجا که زیر کفپوش پارکت چوبی, فوم کار میشود, پستی و بلندی های معمولی نیاز به ترمیم ندارد.

فوم زیر لمینیت

فوم زیر لمینیت, باعث رفع پستی و بلندی های                           ناچیز میشود

باید دقت نمود در مواردی که کف, نیازمند زیرسازی است, قبل از عملیات نصب کفپوش لمینیت, زیرسازی باندازه کافی خشک شده باشد. چنانچه زیرسازی کفپوش کفپوش لمینیت, هنوز تَر باشد, در موقع خشک شدن دچار ترک هائی در سطح میگردد که باعث جابجائی تایل کفپوش لمینیت و آسیب به آن خواهد شد.

دیدگاه خود را وارد کنید