زیر سازی پارکت چوبی
زیر سازی پارکت چوبی

زیر سازی کفپوش پارکت چوبی

یکی از مراحل مهم قبل از نصب کفپوش پارکت چوبی, اطمینان از یکنواختی سطح زیر آنست.

در مواقعی که سطح اولیه دارای پستی و بلندی قابل توجه است, قبل از هر کار زیر سازی لازم است. از آنجا که کف هر اطاق یا فضا, در معرض رطوبت است برای زیرسازی ترکیب سیمان, پودر سنگ و چسب بتن پیشنهاد میشود. این مخلوط که توسط آب و باندازه کافی شل شده, توسط کاردک پهن باید در ۲ جهت عمود برهم کشیده شود تا هرگونه پست و بلندی از بین برود.

کاردک شیاردار پهن

          کاردک شیاردار پهن

کاردک ساده پهن

              کاردک ساده پهن

برخی برای زیرسازی از چسب چوب استفاده میکنند که بجهت رطوبت کف, در دراز مدت کارآئی ندارد. قبل از زیرسازی نهائی لازم است خلل و فرج عمیقتر با ملات ماسه و سیمان ترمیم گردد.

تفاوت مهم در زیرسازی کفپوش pvc و پارکت چوبی, در اینست که زیرسازی کفپوش pvc نیاز به دقت بسیار بیشتری دارد. از آنجا که زیر کفپوش پارکت چوبی, زیرسازی چوبی صورت میگیرد, پستی و بلندی معمولی نیاز به ترمیم ندارد.

باید دقت نمود در مواردی که کف, نیازمند زیرسازی است, قبل از عملیات نصب کفپوش پارکت چوبی, زیرسازی باندازه کافی خشک شده باشد. چنانچه زیرسازی کفپوش پارکت چوبی, هنوز تَر باشد, در موقع خشک شدن دچار ترک هائی در سطح میگردد که باعث جابجائی تایل کفپوش پارکت چوبی و آسیب به آن خواهد شد.

دیدگاه خود را وارد کنید