نوروزتان پیروز !
نوروزتان پیروز !

نوروزتان پیروز !

بگذرد این روزگار و چون شکر آید !


بگذرد این روزگار و چون شکر آید !

این سال سخت هم بهرجهت گذشت و اگر برقرار ماندیم, از سرِ آن بود که تنها نه دل, که دستانمان نیز در دست هم بود !

با آرزوی سلامتی و گشایش،

نوروزتان پیروز !

دیدگاه خود را وارد کنید